Τρίτη 24 Μαΐου 2016

66. Ανατροπἐς και συγκροὐσεις . Reversals and conflicts

    Ο Ταξιδευτἠς αλλάζει ρότα, ακολουθώντας μία νἐα και άγνωστη πορεία που θα του επιφυλάσσει εκπλἠξεις και ανατροπές.  Δεν είναι μόνο η καινούργια  πραγματικότητα που θα πρἐπει να αντιμετωπίσει, αλλἀ και οι διεργασἰες που θα συμβοὐν  στον βαθὐτερο εαυτὀ του και που θα  διαχειριστεἰ.
     Θα υπάρξουν εμπὀδια τα οποία θα χρειαστεἰ να ξεπερἀσει καθώς και συγκροὐσεις που δεν θα μπορἐσει να αποφὐγει, προσπαθώντας να ανατρἐψει συνἠθειες και δεδομἐνα του παρελθὀντος.

The traveller is changing his course, following a different, unknown route, with surprises in every twist of the path. He must cope with that new reality, but also deal with the conflicts and  processes of transformating the inner self.
There will be road blocks and obstacles for him to overcome, as he will have to stop avoiding conflict with the fear of  upsetting old habbits and situations of the past.


Σάββατο 14 Μαΐου 2016

65.TO ΤΑΞEΙΔΙ -THE JOURNEY

     Η διαδρομή, η αναζήτηση και οι καινούργιες εμπειρίες, θα είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της νέας πορείας, είτε αυτή είναι πραγματική, είτε νοητική. Η σιγουριά αφήνεται πίσω. Δίνει τη θέση της στην έκπληξη, τη δυσκολία αλλά και την διεύρυνση των δυνατοτήτων.
     Νέοι ορίζοντες αλλά και απρόβλεπτες καταστάσεις διαμορφώνουν πλέον το τοπίο που ανοίγεται.     The journey, the quest and the new experiences,will be the characteristics of this new iterinary and it may be real or intellectual.Safety is left behind, replaced by surprice, difficulties and expantion of opportunities. New horizons and unexpected situations now shape the loom of the landscape.

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015

64.Oi ρίζες . ; The routes .

  
O τόπος, η ιστορία, οι μνήμες και οι αφηγήσεις υφαίνονται στο χώρο και με την βοήθεια του χρόνου  μετατρέπονται σε ιδέες και έργα. Μεταμορφώνονται σε στοιχεία που με τη σειρά τους συνθέτουν νέες αφηγήσεις και ιστορίες. Οι μνήμες ζωντανεύουν και αφηγούνται με μία νέα γλώσσα συναισθήματα και καταστάσεις σύγχρονες και ταυτόχρονα αινιγματικές.
 Land, history, memories and  narrations are weaved in space, as time assists to their conversion to ideas and artifacts.They are transformed to elements that subsequently compose new narrations and stories.The memories revive and unfold stories, feelings and conditions that are expressed in a contemporary and enigmatic way with a new, different language,
                                        Καρφίτσα .Ασήμι ,ατσάλι ,νήματα ,χρωστικές .
                                             Brooch .Silver ,steel ,threads ,pigments .

Σάββατο 1 Αυγούστου 2015

63 Αναζητώντας την << ΙΘΑΚΗ >>.Searching for << ITHACA >>

    Η παράλληλη σπουδή των δυο κόσμων ( της ανασκαφικής διαδικασίας  και της εσωτερικής αναζήτησης ) οδήγησε τον αφηγητή στo δρόμο για την Ιθάκη .
    Οι μνήμες που έφερε  και οι δυσκολίες που αντιμετώπισε  , σημάδεψαν τη πορεία του και καθόρισαν τις επιλογές του.Μπλέκει ηθελημένα στην αφήγηση , τον μύθο με την πραγματικότητα ( μια διαφορετική ανάγνωση της Οδύσσειας ,με την δημιουργική υλοποίηση της ιδέας  ) και υφαίνει τις δικές του εικόνες .


                                              ...  σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη ...
                                                        ... as you set out for Ithaca ...

    Τhe parallel study of the two worlds ( the excavating procedure and the internal search ) guided the story teller to the way for Ithaca. 
     The memories he brought and the difficulties he had faced ,marked his route and defined his selections .Ηe deliberately  combines in this story the myth with the reality ( a different study of Odyssey ,with the creative materialization of the idea) and weaves his own  pictures.

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

62. Οι δυο κόσμοι .Τhe two worlds

                         O κόσμος των κρυμμένων μυστικών στα βάθη της θάλασσας .
                                 The  world of the hidden secrets in the sea depths


                                 Λεπτομέρεια δακτυλιδιού.Ασήμι ,μικτές τεχνικές ,χρωστικές
                                           Ring detail .Silver ,mixed techniques ,pigments.

                                                       Ο κόσμος του ασυνείδητου μέσα μας
                                                      The world of unconscious inside of us .


                                  Μικρό γλυπτό .Ασήμι, ύφασμα ( Γ.Γκρεμούτη ) .χρωστικές
                                   Small sculpture .Silver ,textiles ( G.Gremouti ) ,pigments.

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

61.Ανασκάπτoντας τους βυθούς . Digging the deep

      Αντικείμενα αποκαλύπτονται ξανά στο φως,  χρησιμοποιημένα από τους ανθρώπους,  φθαρμένα από την αλμύρα και καλυμμένα από το χρόνο και την άμμο. Είναι κομμάτια σκορπισμένα που όμως συγκρατούν ακόμη τα ίχνη τις ιστορίας τους, τις μνήμες των ανθρώπων.
      Objects that were used in the past are revealed by the light once again, frayed by the saltiness and covered in sand and time.Τhese scattered fragments still keep traces of their past, of stories and  memories of men.


       Σκαλίζοντας ο καθένας μας κομμάτια της προσωπικής του ιστορίας, της μνήμης, αναγνωρίζει αποσπάσματα κρυμμένα μέσα στην ψυχή, άλλα ηθελημένα και άλλα αθέλητα, εκείνα που κάποτε δομούσαν ιστορίες. Σαν κουτάκια μνήμης διαβρωμένα από το χρόνο και τη βούληση.
  And as we dig deep inside our personal stories we come face to face with those -willingly or unwillingly- hidden parts of the soul, the parts that once were the story-builders. They resemble memory boxes, corrupted by time and will.

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

60.Eξερευνώντας δυο κόσμους ,τις βυθισμένες πόλεις και τις ξεχασμένες μνήμες .Exploring two worlds,submerged cities and forgotten memories

   Ο αφηγητής αρχίζει ένα  ταξίδι του νου,  αναζητώντας τις σχέσεις  δυο  κόσμων.Μεταξύ των
βυθισμένων πόλεων του παρελθόντος και των βυθισμένων και ξεχασμένων στοιχείων μνήμης στα βάθη του μυαλού .Δύο διαφορετικές ανασκαφές που πιθανόν να αποτελούν δύο παράλληλες διαδρομές.

  The story teller starts a journey in mind ,trying to explore the  relations between two worlds .Between the lost  submerged cities of the past and the submerged and forgotten memories in the depths of mind .Two different excavations which probably constitute two parallel routes (diadromes).                             
                                                    Πόλεις βυθισμένες σε γαλήνη .
                                                    Cities lie underwater in silence


                                          Συναισθήματα και μνήμες βαθιά κρυμμένες
                                          .Feelings and memories remain deeply hidden.