Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015

64.Oi ρίζες . ; The routes .

  
O τόπος, η ιστορία, οι μνήμες και οι αφηγήσεις υφαίνονται στο χώρο και με την βοήθεια του χρόνου  μετατρέπονται σε ιδέες και έργα. Μεταμορφώνονται σε στοιχεία που με τη σειρά τους συνθέτουν νέες αφηγήσεις και ιστορίες. Οι μνήμες ζωντανεύουν και αφηγούνται με μία νέα γλώσσα συναισθήματα και καταστάσεις σύγχρονες και ταυτόχρονα αινιγματικές.
 Land, history, memories and  narrations are weaved in space, as time assists to their conversion to ideas and artifacts.They are transformed to elements that subsequently compose new narrations and stories.The memories revive and unfold stories, feelings and conditions that are expressed in a contemporary and enigmatic way with a new, different language,
                                        Καρφίτσα .Ασήμι ,ατσάλι ,νήματα ,χρωστικές .
                                             Brooch .Silver ,steel ,threads ,pigments .

Σάββατο 1 Αυγούστου 2015

63 Αναζητώντας την << ΙΘΑΚΗ >>.Searching for << ITHACA >>

    Η παράλληλη σπουδή των δυο κόσμων ( της ανασκαφικής διαδικασίας  και της εσωτερικής αναζήτησης ) οδήγησε τον αφηγητή στo δρόμο για την Ιθάκη .
    Οι μνήμες που έφερε  και οι δυσκολίες που αντιμετώπισε  , σημάδεψαν τη πορεία του και καθόρισαν τις επιλογές του.Μπλέκει ηθελημένα στην αφήγηση , τον μύθο με την πραγματικότητα ( μια διαφορετική ανάγνωση της Οδύσσειας ,με την δημιουργική υλοποίηση της ιδέας  ) και υφαίνει τις δικές του εικόνες .


                                              ...  σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη ...
                                                        ... as you set out for Ithaca ...

    Τhe parallel study of the two worlds ( the excavating procedure and the internal search ) guided the story teller to the way for Ithaca. 
     The memories he brought and the difficulties he had faced ,marked his route and defined his selections .Ηe deliberately  combines in this story the myth with the reality ( a different study of Odyssey ,with the creative materialization of the idea) and weaves his own  pictures.

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

62. Οι δυο κόσμοι .Τhe two worlds

                         O κόσμος των κρυμμένων μυστικών στα βάθη της θάλασσας .
                                 The  world of the hidden secrets in the sea depths


                                 Λεπτομέρεια δακτυλιδιού.Ασήμι ,μικτές τεχνικές ,χρωστικές
                                           Ring detail .Silver ,mixed techniques ,pigments.

                                                       Ο κόσμος του ασυνείδητου μέσα μας
                                                      The world of unconscious inside of us .


                                  Μικρό γλυπτό .Ασήμι, ύφασμα ( Γ.Γκρεμούτη ) .χρωστικές
                                   Small sculpture .Silver ,textiles ( G.Gremouti ) ,pigments.