Τρίτη 24 Μαΐου 2016

66. Ανατροπἐς και συγκροὐσεις . Reversals and conflicts

    Ο Ταξιδευτἠς αλλάζει ρότα, ακολουθώντας μία νἐα και άγνωστη πορεία που θα του επιφυλάσσει εκπλἠξεις και ανατροπές.  Δεν είναι μόνο η καινούργια  πραγματικότητα που θα πρἐπει να αντιμετωπίσει, αλλἀ και οι διεργασἰες που θα συμβοὐν  στον βαθὐτερο εαυτὀ του και που θα  διαχειριστεἰ.
     Θα υπάρξουν εμπὀδια τα οποία θα χρειαστεἰ να ξεπερἀσει καθώς και συγκροὐσεις που δεν θα μπορἐσει να αποφὐγει, προσπαθώντας να ανατρἐψει συνἠθειες και δεδομἐνα του παρελθὀντος.





The traveller is changing his course, following a different, unknown route, with surprises in every twist of the path. He must cope with that new reality, but also deal with the conflicts and  processes of transformating the inner self.
There will be road blocks and obstacles for him to overcome, as he will have to stop avoiding conflict with the fear of  upsetting old habbits and situations of the past.






Σάββατο 14 Μαΐου 2016

65.TO ΤΑΞEΙΔΙ -THE JOURNEY

     Η διαδρομή, η αναζήτηση και οι καινούργιες εμπειρίες, θα είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της νέας πορείας, είτε αυτή είναι πραγματική, είτε νοητική. Η σιγουριά αφήνεται πίσω. Δίνει τη θέση της στην έκπληξη, τη δυσκολία αλλά και την διεύρυνση των δυνατοτήτων.
     Νέοι ορίζοντες αλλά και απρόβλεπτες καταστάσεις διαμορφώνουν πλέον το τοπίο που ανοίγεται.



     The journey, the quest and the new experiences,will be the characteristics of this new iterinary and it may be real or intellectual.Safety is left behind, replaced by surprice, difficulties and expantion of opportunities. New horizons and unexpected situations now shape the loom of the landscape.