Τρίτη 24 Μαΐου 2016

66. Ανατροπἐς και συγκροὐσεις . Reversals and conflicts

    Ο Ταξιδευτἠς αλλάζει ρότα, ακολουθώντας μία νἐα και άγνωστη πορεία που θα του επιφυλάσσει εκπλἠξεις και ανατροπές.  Δεν είναι μόνο η καινούργια  πραγματικότητα που θα πρἐπει να αντιμετωπίσει, αλλἀ και οι διεργασἰες που θα συμβοὐν  στον βαθὐτερο εαυτὀ του και που θα  διαχειριστεἰ.
     Θα υπάρξουν εμπὀδια τα οποία θα χρειαστεἰ να ξεπερἀσει καθώς και συγκροὐσεις που δεν θα μπορἐσει να αποφὐγει, προσπαθώντας να ανατρἐψει συνἠθειες και δεδομἐνα του παρελθὀντος.

The traveller is changing his course, following a different, unknown route, with surprises in every twist of the path. He must cope with that new reality, but also deal with the conflicts and  processes of transformating the inner self.
There will be road blocks and obstacles for him to overcome, as he will have to stop avoiding conflict with the fear of  upsetting old habbits and situations of the past.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου